SZC logo

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/20 | 3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Intézmény logo

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Általános tekintetben

TÉRÍTÉSI – ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.)
kormányrendelet
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
- a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
1.1 A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:
- általános iskolában és középfokú iskolában
 - a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
 - a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
 - az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,
 - az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,
 - a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
 - a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,
 - a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony,
 - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,

 - a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,
 - a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,
 - sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,
 - pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.
- A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
 - a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
 - a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.
A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.
1.2 Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
- a 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
- alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,

- a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,
- a független vizsga,
- az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,
Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
1.3 A térítési díj mértéke
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
- tizenöt százaléka az egyéb foglalkozások esetében
- húsz százaléka a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor, kivéve a tizennyolc éven aluli tanulóknál, amely esetben a térítési díj mértéke öt százalék
- tizenöt százaléka a vendégtanulói jogviszony – kivéve általános iskolában és középfokú iskolában illetve a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony.

1.4. Vizsgadíjak
- A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján) az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának, emelt szintű érettségi vizsga esetén 25%-ának megfelelő ezer forintra kerekített összeget kell az Oktatási Hivatal számára megfizetni.
- A szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos, a második vagy további javító- és pótló vizsgája esetén. (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól)
- A független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.
1.5 Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
- a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
- a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése,
- a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a harmadik vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.
1.6. A tandíj mértéke
a) A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.
b) A harmadik vagy további szakképesítés esetében az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője állapítja meg.
c) A harmadik szakképesítés tandíja az előző gazdasági évben az 1 tanulóra jutó folyó évi kiadások 15 %-a. A tandíj egy adott tanévre kerül megállapításra.

1.7. Kedvezmények a térítési díj és a tandíj mértékéből
1.7.1 A térítési díj mértékéből igénybe vehető kedvezmények
A tanuló írásbeli kérelmére az iskola igazgatója / tagintézmény vezetője a térítési díjmértékéből
kedvezményt adhat:
A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint csökkenthető szociális rászorultságtól függően:
1. ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el;
2. ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el;
3. ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 80 %-át.
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás megnevezése
1.
kedvezmény mértéke
2.
kedvezmény mértéke
3.
kedvezmény mértéke
egyéb foglalkozások igénybevétele
20%
15%
10%
tizenhat éven aluli, nem tanköteles
tanulóknál a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második
alkalommal történő megismétlése
30%
25%
20%
tizenhat év feletti, nem tanköteles tanulóknál tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal
történő megismétlése
30 %
25%
20%
 - A szociális alapon adható díjcsökkentési kérelmek elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
 - A kedvezmények megállapításához a kiskorú és nagykorú eltartott tanulók esetében a szülők jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról maga gondoskodó tanuló esetében a tanuló jövedelmi helyzetét bizonyító dokumentumok beadása szükséges.

a) A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző félév végi tanulmányi eredménytől függően is csökkenthető:
- 4,51 tanulmányi átlag felett 25 %-kal,
- 4,01-4,50 átlag esetén 20 %-kal,
- 3,51-4,00 átlag esetén 15 %-kal.
1.7.2 A tandíj mértékéből igénybe vehető kedvezmények
a) A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző félév végi tanulmányi eredménytől függően csökkenthető:
- 4,51 tanulmányi átlag felett 40 %-kal,
- 4,01-4,50 átlag esetén 30 %-kal,
- 3,51-4,00 átlag esetén 20 %-kal.
b) A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint szociális, rászorultsági alapon is csökkenthető.
1.7.3. A szociális kedvezmény mértéke:
1. 40% ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el
2. 30% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el
3. 20% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 80 %-át
c) Az iskolában már korábban szakmát szerzett tanulók 20% kedvezményre jogosultak.
1.7.4. Mentes a tandíjfizetési kötelezettség alól:
Szakképzési törvény 29.§ (1b) alapján minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel

- a halmozottan hátrányos helyzetű illetve
- a sajátos nevelési igényű tanuló részére.
Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig.
1.8. Befizetésre vonatkozó szabályozás
a) A térítési díjat, illetve a tandíjat részletekben történő fizetés esetén minden hónap 15. napjáig, féléves fizetés esetén október15-éig és február15-éig kell az intézmény pénztárába befizetni.
b) A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.
c) Más szolgáltatások esetén a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, amelyet az igény felmerülésekor kell pontosan kiszámolni.
2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A szabályzat hatálya kiterjed a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményeire, ezek tanulóira, illetve a szolgáltatást igénybe vevőkre.
Hatályba lépés napja: 2017. július 01.
Gembiczki Ferenc főigazgató

1. számú melléklet
Tandíj megállapítása
Vonatkozik a 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet 36§ (1) alapján érintett tanulókra.
A kiadások meghatározásánál a szakképesítés megszerzésére irányuló nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos kiadások – személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, rezsi költségek, fenntartási költségek, egyéb üzemeltetési költségek – kerülnek összesítésre.
Az összes kiadás elosztásra kerül szakképesítés megszerzésére irányuló nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakfeladat átlag létszámával.
Fizetendő tandíj az egy főre jutó kiadás 15%-a.
Tandíj mértékének kiszámítása 2017/2018-os tanévre
A Salgótarjáni Szakképzési Centrum 2016. évi beszámolójának adatai alapján a kiadások, a Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakfeladaton összesen: 1.096.599.483- Ft.
A Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás átlaglétszám feladatmutatója: 4.150 fő.
Egy főre jutó kiadás 1.096.599.483,- Ft./ 4.150 fő =264.241,-Ft/fő
Egy főre jutó kiadás 15 %-a: 264.241,-Ft/fő * 15%= 39.636.- Ft
Térítési díj mértékének kiszámítása 2017/2018-os tanévre
A Salgótarjáni Szakképzési Centrum 2016. évi beszámolójának adatai alapján a kiadások, a Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakfeladaton összesen: 1.096.599.483 - Ft.

A Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás átlaglétszám feladatmutatója: 4.155 fő.
Egy főre jutó kiadás: 1.096.599.483,- Ft./ 4.155 fő = -Ft/fő
Egy főre jutó kiadás 5 %-a: 264.241,- * 5%= 23.938,- Ft
Egy főre jutó kiadás 15 %-a: 264.241,- * 15%= 39.636,- Ft
Egy főre jutó kiadás 20 %-a: 264.241,- * 20%= 52.848,- Ft


Partnereink

SZC logo

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

   3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

  • Telefon: +36 32 510 290

   E-mail: kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu

   OM azonosító: 203048/20

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015


  2022Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola